Publikácie

 

Umelecké preklady zo slovenského jazyka

biscuit

 

Zuska Kepplová: Le biscuit national (Buchty švabachom),

Paris, Éditions Intervalles, 2019. ISBN : 978-2-36956-084-5. 192 s.

Prezentácia vydavateľa

 

 

 

1

 

(s Petrom Žilom) Uršuľa Kovalyk: L’Écuyère (Krasojazdkyňa)

Paris, Éditions Intervalles, 2019. ISBN : 978-2-36956-075-3. 128 s.

Prezentácia vydavateľa

 

 

2

 

(s Petrom Žilom) Uršuľa Kovalyk: Femme de seconde main (Žena zo sekáča)

Paris, Éditions Intervalles, 2017. ISBN : 978-2-36956-059-3.  272 s.

Prezentácia vydavateľa

 

 

3

 

 

(s Máriou Vargovou) Robert Kirchhoff: Normalisation 

(Kauza Cervanová)

Preklad titulkov DVD edície, atelier.doc, 2014.

O filme

 

5

 

 

Pavol Rankov: Correspondance (Korešpondencia)

Lettre sans accroche (List bez oslovenia)

In Mosaïque de littérature slovaque contemporaine / Mozaika súčasnej slovenskej literatúry – 2. vyd. (eds. N. Guy a M. Zázrivcová), Banská Bystrica, Belianum, 2014.

 

4

 

Zuska Kepplová: Petra : Paris (Petra: Paríž)

Maxim E. Matkin: Journal de minuit (Polnočný denník)

Dušan Mitana: Viki et Kiki (Viki a Kiki)

In Mosaïque de littérature slovaque contemporaine / Mozaika súčasnej slovenskej literatúry.1. vyd. (ed. N. Guy), Banská Bystrica, FHV UMB, 2013 & 2. vyd. (eds. N. Guy a M. Zázrivcová), Belianum, 2014.

 

Umelecké preklady z českého jazyka

76

 

 

 

Erika Olahová: Deux contes « pour ne pas dormir » :

L’enfant (Dítě)

Le voile de mariée (Svatebný závoj)

In Bulletin de l’AFTS (s. 5-8). Bulletin nº2 (Mars 2015),

Saint Maixent l’École, 2015. ISSN: 0755-8082.

98

Pavel Kuklik : Morte dans une baignoire (Mrtvá ve vaně)

Cena Václava Černého českého veľvyslanectva v Paríži (2004) za preklad poviedky.

In Vpředu se ohlédni, Praha, Hynek, 1997. ISBN: 80-85906-65-1, s. 28-38.

 

Zostavovateľské práce knižného charakteru 

10

 

(s Aurorou Băgiag) Tandem linguistique et immersion réciproque (učebnica),

Cluj-Napoca, Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu. 2014.

ISBN: 978-973-693-604-3. 207 s.

Ukážka

5

 

(s Monikou Zázrivcovou) Mosaïque de littérature slovaque contemporaine  / Mozaika súčasnej slovenskej literatúry 2. vyd. Banská Bystrica, Belianum, 2014. Dvojjazyčná publikácia (12 autorov).

ISBN: 978-80-557-0763-1. 182 s.

Ukážka

 

4

 

 

Mosaïque de littérature slovaque contemporaine / Mozaika súčasnej slovenskej literatúry 1. vyd. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. Dvojjazyčná publikácia (9 autorov).

ISBN: 978-80-557-0537-8. 204 s.

 

 

Články, recenzie a preklady vedeckých prác (výber)

tandem

(s Aurorou Băgiag) Designing and using a tandem learning textbook. A case study – Romania and Slovakia. (Chapter 14Preklad: Peter Žila)

In Redefining Tandem Language and Culture Learning in Higher Education / eds. Claire Tardieu & Céline Horgues.

New York/London, Routledge, 2019.

ISBN: 978-1-13-858461-7. s. 223-236.

 

11

 

Soňa Svoráková: Un aller-retour à destination des fonds structurels européens (Cesta do európskych štrukturálnych fondov a späť, preklad)

In Intégrations et voisinage européens / eds. Gilles Rouet & Radovan Gura.

Paris, L’Harmattan, 2014. ISBN: 978-2-343-04850-5.

s. 135-160.

 

12

 

Mosaïque de littérature slovaque contemporaine : processus d’élaboration d’un recueil bilingue (Mozaika súčasnej slovenskej literatúry : proces vytvárania dvojjazyčnej zbierky).
In Philologia, Bratislava , Univerzita Komenského, 2013. ISSN: 1339-2026. – roč. 23, č. 1 (2013), s. 175-177.

 

 

13

 

 

Soňa Svoráková: Esthétisation de l´espace : une affaire (non) publique (Estetizácia verejného priestoru ako vec (ne)verejná, preklad)

In Mobilisations citoyennes dans l’espace public / ed. Gilles Rouet. Paris,  L’Harmattan, 2013. – ISBN 978-2-343-02380-9. ISSN: 2257-3690. – s. 167-187.

 

14

 

Descriptions de la vie parisienne dans deux romans slovaques contemporains (Description of Parisian Life in Two Contemporary Slovak Novels).
In XLinguae.eu : European scientific language review / ed. Elena Ciprianová. Nitra, SVO, 2012. ISSN: 1337-8384. č. 2 (apríl 2012), s. 45-48.

 

 

15

 

Vladimír Benč : La collaboration transfrontalière slovaco-ukrainienne. Analyses des problèmes et stratégies de développement (úryvky, preklad)

In Gura, R., Rošteková, M.: La frontière slovaco-ukrainienne : anciens problèmes et nouveaux enjeux. In Migrations, mobilités, frontières et voisinages / eds. Serge Dufoulon & Mária Rošteková. Paris, L’Harmattan, 2011.

ISBN: 978-2-296-56363-6. s. 257-260.

 

16

 

Difficultés de traduction d’un roman slovaque contemporain vers le français : l’exemple de English is easy, Csaba is dead de Peter Doktorov (V čom spočíva náročnosť prekladu súčasného slovenského románu do francúzštiny: na príklade English is easy, Csaba is dead Petra Doktorova).
In X.linguae.eu. : a Trimestrial European Scientific Language Review. Nitra, Vzdelávanie Don Bosca, 2011. ISSN: 1337-8384. č. 2 (2011), s. 13-16.

 

17

 

 

 

Ivan Kraus : biographie et panorama de son œuvre.

In Le Bulletin (décembre 2006). Paris, Inalco, 2006. ISSN: 0752-0477. s.37-40